CAMC

۱) کامیون کشنده ده چرخ، موتور کامینز  ۴۲۰ اسب بخار، ظرفیت بار ۴۰ تن و استاندارد یورو ۴

۲) کامیون کشنده شش چرخ، موتورکامینز ۴۲۰ اسب بخار، ظرفیت بار ۴۰ تن و اسناندارد یورو ۴

۳) کامیون کمپرسی ده چرخ، موتور کامینز ۳۸۵ اسب بخار، ظرفیت بار ۲۶ تن و استاندارد یورو ۴