هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره سمت
مصطفی کلباسی رئیس هیئت مدیره
سید حسین میر‌محمد‌صادق نائب رئیس هیئت مدیره
 محمد‌رضا سروش  عضو هیئت مدیره

مدیر عامل:  مجید مومنی